2019-2020

Måltal og politik for det underrepræsenterede køn (Lovpligtig redegørelse jf. ÅRL § 99 b)
 
Offentliggjort i tilknytning til årsrapporten 2019/20 for BILA Group A/S

Selskabet har fastsat et måltal for repræsentation i selskabets bestyrelse og har ligeledes en politik for kønsmæssig fordeling i koncernens øvrige ledelsesniveauer.

På nuværende tidspunkt er der ikke kvindelige medlemmer i bestyrelsen. Koncernen arbejder løbende på at finde kvindelige kandidater, der besidder de rette kompetencer og erfaring. Det er målsætningen, at der senest i 2021 skal være en kvinde blandt selskabets bestyrelsesmedlemmer.

Målsætningen blev ikke opnået i indeværende regnskabsår, da der ikke har været udskiftning i bestyrelsen.

Koncernen er bekendt med, at der er en underrepræsentation af kvindelige ledere på øvrige ledelsesniveauer. Derfor har vi udarbejdet en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn, og vi har fastsat en målsætning om at opnå mangfoldighed på alle ledelsesniveauer, både i uddannelses- og erfaringsmæssig baggrund samt i køn.

I koncernens øvrige ledelsesniveauer er der i løbet af det sidste år yderligere ansat en kvindelig leder. Koncernen arbejder løbende med at styrke ledelseskompetencerne ved at have fokus på den enkeltes potentiale. Dels ved udvikling af eksisterende medarbejdere. Ledende medarbejdere har mulighed for at deltage i professionelle og faglige netværk med henblik på karriere- og kompetenceudvikling.

 

Statement on gender composition

The Company has set a target figure for the gender representation on the Company’s Board of Directors and has also laid down a policy for gender representation at the Group's other management levels.

Presently, there are no women on the Board of Directors. The Group is making a continuous effort to find female candidates who have the right experience and competences. Our target is to have one female member on the Company’s Board of Directors by 2021, at the latest. Our target was not achieved this year as there has been no replacement of the existing Board members.

The Group is aware that women are underrepresented at other management levels. We have therefore laid down a policy to increase the representation of the underrepresented gender, and we have determined a target to achieve diversity at all management levels, in respect of education and experience as well as gender.

One additional female executive was appointed at the Group’s other management levels during the year The Group is working continuously to strengthen management skills by focusing on the potentials of the individual. This is done partly through the development of existing employees and partly in connection with the recruitment of employees. Executives are offered the possibility of participating in technical and professional networks with a view to competence and career development.